FAQ

1. Kiedy otrzymam poręczenie i w jaki sposób?

Poręczenie jest wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w dniu, który został wskazany przez Klienta na wniosku. Dokument zostaje opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i skompresowany w odpowiedni plik opatrzony hasłem.

2. Ile czasu zajmie przygotowanie poręczenia wadialnego?

Posiadając aktywny Pakiet Wadialny, poręczenie może być przygotowane nawet w ciągu 6 godzin roboczych.

3. Co zrobić, gdy termin złożenia i otwarcia oferty przetargowej został przesunięty?

Jeśli termin został przesunięty przed wystawieniem poręczenia – wystarczy przesłać do Funduszu informację o zmianie, poręczenie zostanie przygotowane zgodnie z nowym terminem obowiązywania.

Jeśli termin został przesunięty po wystawieniu i odebraniu poręczenia przez Klienta – bez żadnych opłat wystawiamy poręczenie z aktualnymi datami na nowy okres obowiązywania.

4. Co zrobić, gdy Zamawiający wezwie nas do przedłużenia terminu związania ofertą?

Jeśli klient wyraża na to zgodę, zobowiązany jest wówczas przedłożyć poręczenie na wydłużony okres terminu związania ofertą. W tym celu, należy przesłać do Funduszu mailem skan pisma od Zamawiającego. Na tej podstawie zostanie wystawione nowe poręczenie na wydłużonym terminem obowiązywania.

5. Kto jest poręczycielem?

Poręczycielem jest Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. www.prfpk.pl